• Đảm bảo nhất quán, đầy đủ trong thực thi Luật Doanh nghiệp năm 2020

    28/10/2020 08:00

    (BĐT) - Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp (DN) đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) lấy ý kiến hoàn thiện nhằm bảo đảm thực thi Luật DN năm 2020 một cách nhất quán, đầy đủ từ ngày 1/1/2021 - thời điểm Luật có hiệu lực. Nghị định này sẽ thay thế Nghị định số 96/2015/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật DN năm 2014.

chuyên đề

Kết nối đầu tư