Trong 868 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV có 203 người được Trung ương giới thiệu, 665 ứng viên ở địa phương; 101 ủy viên Trung ương; 205 người tái cử và 9 người tự ứng cử.
101 ủy viên Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mới ảnh 1