#hệ thống quy hoạch quốc gia
Ảnh Internet

Ưu tiên bố trí đủ quỹ đất để xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, then chốt

(BĐT) - Ưu tiên bố trí đủ quỹ đất để xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, tập trung phát triển các hạ tầng then chốt, có sức lan tỏa lớn; đáp ứng quỹ đất cho phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ… Đây là một trong những quan điểm của Nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 -  2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Chính phủ vừa phê duyệt tại Nghị quyết 67/NQ-CP.