• Lăng kính đấu thầu ngày 8/7

    08/07/2021 10:00

    (BĐT) - Khảo sát những gói thầu được mở thầu/công bố kết quả lựa chọn nhà thầu gần đây cho thấy nhiều nhà thầu tham dự thầu với những lỗi rất sơ đẳng: hiệu lực của bảo lãnh dự thầu ngắn hơn so với yêu cầu của HSMT, hoặc HSDT rất sơ sài, thiếu những nội dung cơ bản… Bên cạnh đó, một số gói thầu bị kiến nghị tiêu chí mời gây hạn chế cạnh tranh nhưng bên mời thầu vẫn bảo lưu dẫn đến kết quả chỉ 1 nhà thầu tham dự.

chuyên đề

Kết nối đầu tư