#Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC
Thông báo mời chào giá

Thông báo mời chào giá

Cung cấp bản quyền sử dụng phần mềm mô phỏng Askelos phục vụ công tác thiết kế Dự án Sao Vàng Đại Nguyệt của Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC.