• Nhiều dự án sử dụng đất thiếu tính cạnh tranh

    02/02/2021 10:00

    (BĐT) - Quy trình lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất ngày càng công khai, minh bạch theo quy định tại Nghị định 25/2020/NĐ-CP (NĐ 25), Thông tư 06/2020/TT-BKHĐT. Tuy nhiên, thực tế, số dự án có 1 nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký hoặc đáp ứng năng lực, kinh nghiệm vẫn chiếm đa số, từ đó có khả năng sẽ không thực hiện đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư.

chuyên đề

Kết nối đầu tư