#HDG
Nhà máy điện Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2 (năm 2023 đạt sản lượng 2.896 triệu kWh)

Nhiều doanh nghiệp “hái quả ngọt” từ dự án điện

(BĐT) - Có 1.235 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến hết năm 2023, nhưng Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam (PV Power) quyết định không chia cổ tức mà để dành nguồn lực đầu tư cho năm 2024. PV Power hiện có 7 nhà máy điện, đang xúc tiến đầu tư Nhà máy Điện khí LNG Quảng Ninh đồng thời nghiên cứu phát triển một số nhà máy điện khác. Không chỉ PV Power, nhiều doanh nghiệp lớn cũng hướng nguồn lực đầu tư vào phát triển năng lượng.