#báo đấu thầu
Báo Đấu thầu số 92 ra ngày 22/5/2023

Báo Đấu thầu số 92 ra ngày 22/5/2023

(BĐT) - Sau khi Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Lào Cai đang từng bước cụ thể hóa khát vọng vươn lên, định vị vị thế của Tỉnh trong vùng trung du miền núi phía Bắc và cả nước. Báo Đấu thầu xuất bản Chuyên đề đặc biệt “Lào Cai: Cực tăng trưởng năng động” với nhiều bài viết hấp dẫn.