#tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu
Tỉnh Gia Lai, qua đấu thầu giảm được 10,5 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 0,86%. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Thấy gì từ tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu tại các địa phương?

(BĐT) - Thống kê sơ bộ tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019 cho thấy, tỷ lệ tiết kiệm thông qua đấu thầu đối với các gói thầu sử dụng vốn nhà nước cho mục tiêu đầu tư phát triển của một số địa phương còn thấp. Dù rằng việc lựa chọn nhà thầu không chỉ dựa vào giá, mà quan trọng hơn là lựa chọn nhà thầu đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của gói thầu, nhưng một số trường hợp tỷ lệ giảm giá thấp cũng đặt ra mối lo về đấu thầu chưa thực sự cạnh tranh.

Kết nối đầu tư