• Xây cơ chế mở rộng trách nhiệm xử lý, tái chế chất thải

    17/06/2021 08:56

    (BĐT) - Triển khai cơ chế trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) là nhằm thúc đẩy nhận thức về vòng đời của sản phẩm và khuyến khích hướng tới nền kinh tế tuần hoàn bền vững. Nhưng để phát triển được một chương trình EPR hiệu quả, tiến bộ và có thể quản lý được là một thách thức lớn, bởi vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau về quy định tỷ lệ tái chế, hình thức tái chế, đóng góp tài chính… trong Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2020.

chuyên đề

Kết nối đầu tư