#ngành chế biến
Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ chiếm gần 4,5% tổng số doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, tạo việc làm cho hơn 600.000 lao động. Ảnh: Lê Tiên

Thêm “chất xúc tác” phát triển công nghiệp hỗ trợ

(BĐT) - Những năm qua, doanh nghiệp (DN) công nghiệp hỗ trợ (CNHT) của Việt Nam đã phát triển cả về số lượng và chất lượng, tham gia ngày càng sâu vào chuỗi sản xuất toàn cầu. Tuy vậy, năng lực của DN CNHT vẫn còn hạn chế. Gần đây, Chính phủ đã có nhiều cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp quan trọng này.
Doanh nghiệp lo cải thiện chất lượng sản phẩm khi hội nhập

Doanh nghiệp lo cải thiện chất lượng sản phẩm khi hội nhập

(BĐT) - Kết quả điều tra mới nhất nhằm thu thập thông tin đánh giá mức độ sẵn sàng tham gia hội nhập quốc tế của các doanh nghiệp hoạt động trong ngành chế biến, chế tạo của Tổng cục Thống kê cho thấy, sự quan tâm hàng đầu của các DN Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế là chiến lược nâng cao chất lượng sản phẩm.

Kết nối đầu tư