#lĩnh vực ưu tiên
Nắn vốn tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên

Nắn vốn tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên

Trong 6 tháng đầu năm 2022 và cả năm 2022, các tổ chức tín dụng dự kiến "nới lỏng nhẹ" tiêu chuẩn tín dụng tổng thể của đơn vị mình và áp dụng với hầu hết các lĩnh vực, ngành nghề ưu tiên...