#kinh phí
Bộ Y tế chủ trì, rà soát nhu cầu kinh phí mua, nhập khẩu và phương án sử dụng vaccine, gửi Bộ Tài chính tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc sử dụng nguồn ngân sách nhà nước và Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19.

Ưu tiên bố trí ngân sách và các nguồn lực hợp pháp cho phòng, chống dịch

(BĐT) - Một trong những giải pháp cấp bách vừa được Chính phủ chỉ đạo tại Nghị quyết số 86/NQ-CP là ưu tiên sắp xếp, bố trí ngân sách nhà nước và các nguồn lực hợp pháp khác để bảo đảm kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và cơ sở điều trị người bệnh Covid-19.

Kết nối đầu tư