• Kiểm soát tính hợp pháp của gỗ trong đấu thầu

    02/07/2020 14:00

    (BĐT) - Để kiểm soát tính hợp pháp của gỗ trong đấu thầu, khi lập hồ sơ mời thầu (HSMT) mua sản phẩm này, bên mời thầu phải quy định về tính hợp pháp của gỗ theo pháp luật về lâm nghiệp.

chuyên đề

Kết nối đầu tư