#đầu tư Y tế
Đầu tư hơn 185 tỷ đồng phát triển hệ thống y tế ở tỉnh Long An

Đầu tư hơn 185 tỷ đồng phát triển hệ thống y tế ở tỉnh Long An

(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở, dự án thành phần tỉnh Long An vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở (dự án thành phần tỉnh Long An) sử dụng vốn ODA với tổng mức đầu tư 185,695 tỷ đồng.
Đầu tư y tế cần một cuộc “đại cách mạng”

Đầu tư y tế cần một cuộc “đại cách mạng”

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, nhu cầu đầu tư y tế là rất lớn, với số vốn tối thiểu là gần 180.000 tỷ đồng. Thực tế này đòi hỏi cần có một cuộc “đại cách mạng” trong thu hút vốn đầu tư, tạo sự chuyển biến mạnh trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân.