#DATQUANG RIVERSIDE
Quảng Nam: Không gia hạn, điều chỉnh nhiều lần dự án DATQUANG RIVERSIDE và Khu dân cư Thống Nhất (giai đoạn 2)

Quảng Nam: Không gia hạn, điều chỉnh nhiều lần dự án DATQUANG RIVERSIDE và Khu dân cư Thống Nhất (giai đoạn 2)

(BĐT) - Chậm nhất đến hết tháng 6/2022, thị xã Điện Bàn báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam kết quả bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án DATQUANG RIVERSIDE và Khu dân cư Thống Nhất (giai đoạn 2); trường hợp chủ đầu tư không phối hợp, kéo dài thời gian thực hiện dự án, đề xuất hướng xử lý, không gia hạn điều chỉnh nhiều lần.