#công tác đền bù
Giải phóng mặt bằng phải đi trước một bước

Giải phóng mặt bằng phải đi trước một bước

(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên TP. Đà Nẵng (Ban QLDA) đang làm chủ đầu tư hai dự án lớn là Tuyến vành đai phía Tây 2 và Tuyến ĐH02 Hòa Nhơn - Hòa Sơn. Hai dự án này theo kế hoạch được duyệt đang bị chậm tiến độ do công tác đền bù, giải phóng mặt bằng (GPMB) gặp nhiều khó khăn.