• Tín dụng đầu tư của Nhà nước: Đề xuất công khai thông tin theo thông lệ quốc tế

    22/02/2021 10:00

    (BĐT) - Để tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình đối với việc sử dụng vốn tín dụng nhà nước, cần thực hiện công khai thông tin theo thông lệ quốc tế. Đó là ý kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 32/2017/NĐ-CP về tín dụng đầu tư của Nhà nước (Dự thảo) đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến.

chuyên đề

Kết nối đầu tư