#vấn đề môi trường
Ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, ít gây ô nhiễm môi trường là xu hướng chủ đạo trong thời gian tới

Chính phủ hành động vì môi trường

(BĐT) - Cân bằng giữa đầu tư, tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Chính phủ trong thời gian tới.