• Tập đoàn Viettel có tên, điều lệ, tổ chức hoạt động mới

    12/01/2018 14:51

    (BĐT) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 05/2018/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tập đoàn Viettel. Theo đó, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội được đổi tên từ Tập đoàn Viễn thông Quân đội là doanh nghiệp quốc phòng, an ninh, do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
  • Viettel Global dự kiến chia 10% cổ tức

    26/04/2016 15:42

    (BĐT) - Tại Đại hội đồng Cổ đông diễn ra vào ngày 26/4/2016, Tổng Công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global) đề xuất chia cổ tức ở mức 10% bằng tiền mặt, là mức chia cổ tức tiền mặt tốt so với mặt bằng các đơn vị khác, cao hơn 1,5 lần so với lãi suất ngân hàng dài hạn 12 tháng. Viettel Global cũng đặt mục tiêu mở thêm 1-2 thị trường mới trong năm 2016.

chuyên đề

Kết nối đầu tư