PVM

  • PVM trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10%

    23/09/2021 08:43

    (BĐT) - Công ty CP Máy - Thiết bị Dầu khí (PV Machino, mã chứng khoán: PVM) thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10%. Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là 4/10 và ngày thanh toán là 27/10.

chuyên đề

Kết nối đầu tư