• Thiếu quy định về mức phí xử lý rác thải phù hợp

    24/11/2021 07:00

    (BĐT) - Dịch vụ môi trường là một ngành đặc trưng và mang ý nghĩa xã hội to lớn. Thời gian qua, tại Việt Nam, nhiều nhà đầu tư tư nhân đã tham gia đầu tư các nhà máy xử lý rác, trong đó có cả những nhà máy điện rác. Tuy nhiên, quá trình thu hút tư nhân tham gia đầu tư vào các dự án này thường gặp khó khăn.

chuyên đề

Kết nối đầu tư