#Luật Viễn thông
Quy định cấp mới Giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

Quy định cấp mới Giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

(BĐT) - Nghị định 81/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông đã bổ sung quy định về cấp mới Giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông.