• Sửa đổi bất hợp lý về khung thù lao đấu giá

    15/04/2020 10:00

    (BĐT) - Khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản là một trong những vấn đề bất cập trong thời gian qua. Bộ Tài chính vừa xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản (Thông tư 45). Tuy nhiên, cộng đồng DN cho rằng tại Dự thảo vẫn còn một số quy định chưa hợp lý.

chuyên đề

Kết nối đầu tư