Gói thầu: Mua bảo hiểm xe ô tô năm 2024

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Dự toán Mua bảo hiểm xe ô tô năm 2024

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý xây dựng Toàn Tâm

Chủ đầu tư: Cục Quản trị T.78

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Tại Mục 3 Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật Chương III, HSMT yêu cầu một số tiêu chí sau:

STT

Nội dung đánh giá

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt

2

Loại hình bảo hiểm

2.1

Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba và hành khách trên xe

Bảo hiểm thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra theo quy định tại: Nghị định 67/2023/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/9/2023 quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Với mức bồi thường:

-Về người: 150.000.000 VND/ người/vụ

-Về tài sản: 100.000.000 VND/vụ

Lưu ý: Mức phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba và hành khách trên xe nhà thầu đề xuất phải lớn hơn hoặc bằng mức phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba và hành khách trên xe quy định tại Nghị định 67/2023/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/9/2023.

Đạt

2.2

Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe

Tuân thủ quy định về phí bảo hiểm theo Nghị định 73/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ và Quyết định 1201/QĐ-BTC ngày 28/6/2017 về mức phí bảo hiểm thuần đối với sản phẩm bảo hiểm vật chất xe ô tô.

Lưu ý: Mức phí bảo hiểm thiệt hại vật chất xe nhà thầu đề xuất phải lớn hơn hoặc bằng mức phí bảo hiểm thiệt hại vật chất xe ô tô quy định tại Quyết định 1201/QĐ-BTC ngày 28/6/2017.

Đạt

Kết luận

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu cầu trên.

Không đạt

“Trong trường hợp có từ 02 nhà thầu trở lên có giá dự thầu, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), sau khi tính ưu đãi (nếu có) mà các nhà thầu vẫn xếp hạng ngang nhau thì ưu tiên xếp hạng cho nhà thầu có biên khả năng thanh toán cao hơn (xét tại thời điểm 31/12/2023). (Trường hợp liên danh thì xét bằng tổng biên khả năng thanh toán của các thành viên trong liên danh nhân với tỷ lệ tương ứng đảm nhận trong Gói thầu)”.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Nhà thầu nhận thấy, HSMT đưa ra các tiêu chí về phí bảo hiểm với yêu cầu không được thấp hơn mức phí theo quy định, như vậy phí bảo hiểm của Gói thầu do các nhà thầu đưa ra sẽ gần như là bằng nhau theo quy định hiện hành.

Theo HSMT, khi phí bằng nhau thì tiêu chí được xét ưu tiên chính là biên khả năng thanh toán, trong HSMT nêu rõ: “Trường hợp liên danh thì xét bằng tổng biên khả năng thanh toán của các thành viên trong liên danh nhân với tỷ lệ tương ứng đảm nhận trong Gói thầu”. Như vậy, cho dù các nhà thầu có liên danh với nhau thì biên khả năng thanh toán vẫn sẽ không bằng một số nhà thầu đang có biên khả năng thanh toán cao hơn trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ như: Bảo Việt, PVI. Như vậy, Nhà thầu thấy rằng, yêu cầu của HSMT đang vô tình tạo lợi thế cho một số nhà thầu.

Nhà thầu kiến nghị với Bên mời thầu/Chủ đầu tư áp dụng xem xét thay đổi tiêu chí nêu trên của HSMT để tạo sự cạnh tranh công bằng, bình đẳng giữa các nhà thầu, lựa chọn được nhà thầu tốt nhất.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 29/5/2024, sau khi rà soát lại nội dung HSMT cũng như các quy định hiện hành, Chủ đầu tư ghi nhận ý kiến của Nhà thầu và điều chỉnh HSMT phù hợp.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 27/5/2024, Chủ đầu tư ban hành Văn bản số 408-QĐ/CQTT.78 về việc điều chỉnh HSMT. Theo đó, có tiêu chí điều chỉnh như sau:

Trường hợp sau khi đánh giá, có nhiều nhà thầu có giá dự thầu, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), sau khi tính ưu đãi (nếu có) bằng nhau thì ưu tiên xếp hạng nhà thầu theo quy định tại Mục 28.3, Chương I Chỉ dẫn nhà thầu(*).

Nếu trường hợp sau khi xét tất cả các nội dung trên mà nhà thầu vẫn xếp hạng ngang nhau thì ưu tiên xếp hạng cho nhà thầu có biên khả năng thanh toán cao hơn (xét tại thời điểm 31/12/2023). (Trường hợp liên danh thì xét bằng tổng biên khả năng thanh toán của các thành viên trong liên danh).

(*): Nhà thầu phải kèm theo tài liệu chứng minh nhà thầu thuộc đối tượng ưu tiên theo Mục 28.3, Chương I Chỉ dẫn nhà thầu để Bên mời thầu có cở sở xem xét, đánh giá. Trường hợp nhà thầu không cung cấp tài liệu chứng minh thì Bên mời thầu xem xét nhà thầu không thuộc đối tượng ưu tiên theo Mục 28.3, Chương I Chỉ dẫn nhà thầu”.

HSMT điều chỉnh đã được đăng tải và gia hạn thời điểm đóng thầu lần 2 đến 09 giờ 00 ngày 05/6/2024 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định.

Chuyên đề