Gói thầu: Gói 16-2024 Máy tính công nghiệp

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Hàng hóa

Dự án Mua sắm máy tính công nghiệp

Bên mời thầu: Công ty Điện lực An Giang

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Tại Chương V Yêu cầu về kỹ thuật, HSMT có nội dung đánh giá đáp ứng đặc tính kỹ thuật của hàng hóa yêu cầu nhà thầu phải cung cấp được hợp đồng tương tự để chứng minh đã triển khai và diễn giải chi tiết mô hình thực hiện của các hạng mục này và được đánh giá là đạt/không đạt:

Mục 19: Các phần mềm được cài đặt và cấu hình hoàn chỉnh trên máy tính (source Chủ đầu tư cấp) bao gồm:

- Hệ điều hành Windows (Windows 10 được cài sẵn).

- Phần mềm tích hợp đọc các chuẩn loại công tơ trong trạm 110kV (Elster, Landis&Gyr, Gelex...) theo mô hình quy định.

- Được cài đặt phần mềm để đóng vai trò giám sát số liệu vận hành trạm, ghi nhận dữ liệu công tơ tại máy tính công nghiệp và đồng bộ về cơ sở dữ liệu tập trung qua mạng IT, hoặc OT (nhà thầu phải cung cấp được hợp đồng tương tự để chứng minh đã triển khai và diễn giải chi tiết mô hình thực hiện của các hạng mục này).

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Nhà thầu cho rằng, nội dung yêu cầu của Chủ đầu tư yêu cầu cung cấp cài đặt các phần mềm tích hợp để giám sát số liệu và vận hành các trạm ghi nhận dữ liệu công tơ và đồng bộ về cơ sở dữ liệu tập trung qua mạng IT, OT, đồng thời phải cung cấp hợp đồng tương tự và “diễn giải chi tiết mô hình thực hiện của các hạng mục này” là không phù hợp và là tiêu chí nhằm hạn chế nhà thầu tham gia theo Quy định của Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT tại Điều 4 khoản 4.6, mục h Mẫu số 04A HSMT mua sắm hàng hóa một giai đoạn một túi hồ sơ như sau:

Nêu điều kiện trong HSMT nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầuhoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 44”.

Và trích dẫn tại khoản 3 Điều 44: Hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Bên mời thầu có văn bản trả lời Nhà thầu như sau: Do đây là dự án thay thế thiết bị hiện hữu, vì vậy cần phải trang bị đồng bộ với hệ thống đang vận hành, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, không bị gián đoạn. Thực tế cho thấy, một số nhà thầu khi cung cấp máy tính đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật (cũng có trường hợp chấp vá thêm module) nhưng khi cài đặt vận hành các ứng dụng phần mềm của Bên mời thầu thì lại không tương thích, lỗi. Việc này ảnh hưởng đến sự vận hành liên tục của hệ thống. Vì vậy, việc thiết bị được kiểm tra xác nhận đã vận hành ổn định những trường hợp tương tự là điều cần thiết cho hệ thống.

Mặt khác, mô hình của hệ thống có liên kết với hệ thống SCADA, do đó đòi hỏi thiết bị phải tương thích với hệ thống đang vận hành, không làm ảnh hưởng đến công tác vận hành lưới điện, đòi hỏi nhà thầu phải chứng minh thiết bị đã hoạt động ổn định trong hệ thống điện.

Bên mời thầu sẵn sàng cử cán bộ tham gia phối hợp kiểm tra, nghiệm thu vận hành hệ thống, trong trường hợp cần thiết có thể cung cấp các phần mềm đọc của công tơ để nhà thầu kiểm tra sự tương thích với hệ thống hiện hữu. Tuy nhiên, để đảm bảo không gây hạn chế nhà thầu, trong yêu cầu của HSMT, Công ty Điện lực An Giang xin điều chỉnh lại như sau:

Mục 19: Các phần mềm được cài đặt và cấu hình hoàn chỉnh trên máy tính (source Chủ đầu tư cấp) bao gồm:

- Hệ điều hành Windows (Windows 10 được cài sẵn).

- Phần mềm tích hợp đọc các chuẩn loại công tơ trong trạm 110kV (Elster, Landis&Gyr, Gelex...) theo mô hình quy định.

Hệ thống được đồng bộ dữ liệu về EVNSPC qua mạng nội bộ, dữ liệu được truyền về mạng nội bộ của EVNSPC thông qua mạng OT của SCADA (nhà thầu phải có cam kết phối hợp với Chủ đầu tư cài đặt và cấu hình các phần mềm: Đọc công tơ ELSTER, đọc công tơ LANDIS, đọc công tơ GELEX, đọc thông số vận hành trạm 110kV đang triển khai trên máy tính công nghiệp đảm bảo vận hành thông suốt) và chuẩn bị sẵn sàng CPU để demo trực tiếp tại TBA 110kV khi Chủ đầu tư yêu cầu”.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Chủ đầu tư ban hành Văn bản số 706/QĐ-PCAG ngày 11/6/2024 về việc phê duyệt hiệu chỉnh HSMT (đặc tính kỹ thuật và thời điểm đóng thầu).

Gói thầu đã được gia hạn thời điểm đóng thầu lần 2 đến 10h00 ngày 18/6/2024 với lý do sửa đổi phần đặc tính kỹ thuật của HSMT cho phù hợp với thiết bị vận hành hiện có để các nhà thầu có đủ thời gian chuẩn bị HSDT. HSMT điều chỉnh được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định.

Chuyên đề