• Phấn đấu bảo đảm mức tăng trưởng cần thiết

    20/08/2020 11:05

    (BĐT) -  Phải bảo đảm các cân đối lớn, sự phát triển của nền kinh tế, không bị đứt gãy trong bối cảnh ảnh hưởng của Covid-19, bảo đảm sự tăng trưởng cần thiết để giải quyết việc làm, bảo đảm đời sống nhân dân .

chuyên đề

Kết nối đầu tư