• Ứng dụng IoT: Doanh nghiệp thuận lợi nhiều hơn khó khăn

    12/04/2019 14:04

    (BĐT) - Sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN4.0) hứa hẹn sẽ mang lại cho cộng đồng doanh nghiệp (DN) những cơ hội mới. IoT (Internet vạn vật) được xem là một trong những công nghệ cốt lõi của cuộc CMCN4.0. Đẩy mạnh ứng dụng IoT vào sản xuất giúp DN nâng cao năng lực sản xuất, đổi mới sáng tạo, tăng sức cạnh tranh.

chuyên đề

Kết nối đầu tư