#dự toán ngân sách
Quyết liệt triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2022 ngay từ đầu năm

Quyết liệt triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2022 ngay từ đầu năm

(BĐT) - Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương tập trung phân tích, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021; đồng thời thảo luận kỹ lưỡng và thống nhất về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhất là Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức.