• Chính sách hỗ trợ phục hồi kinh tế cần có yếu tố dịch tễ

    17/11/2021 10:00

    (BĐT) - Các chính sách giúp doanh nghiệp hồi phục là cần thiết, song cần xem xét cách thức thực thi để bảo đảm hiệu quả. Hơn nữa, các chính sách hỗ trợ phục hồi kinh tế cần đi cùng với diễn biến dịch bệnh và các kịch bản kiểm soát dịch. Do đó, trong quá trình xây dựng chính sách, cần có sự tham gia của các chuyên gia dịch tễ để phân bổ chính sách đúng liều lượng theo từng giai đoạn.

chuyên đề

Kết nối đầu tư