• Chăm chút cho dinh dưỡng học đường để thay đổi tầm vóc học sinh Việt Nam

    14/07/2021 17:43

    (BĐT) - Triển khai Mô hình điểm bữa ăn dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực trong học đường như một hoạt động lớn của năm học 2020-2021, các địa phương tham gia đều có chung nhận định: Để thay đổi tầm vóc học sinh Việt Nam, việc chăm chút cho bữa ăn học đường là hết sức quan trọng và cần thiết.

chuyên đề

Kết nối đầu tư