(BĐT) - Nghị quyết số 75/NQ-CP về việc xử lý vướng mắc đối với một số dự án đầu tư của doanh nghiệp (DN) do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN làm đại diện chủ sở hữu vừa được Chính phủ ban hành.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo Nghị quyết, đối với dự án nhóm A, trước khi lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, DN lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng.

Về quyết định chủ trương đầu tư, đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp tỉnh, thực hiện trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại Khoản 4 Điều 31 Luật Đầu tư và nguyên tắc giải quyết những vấn đề liên quan đến phạm vi từ hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 11 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ dự án và tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án quy định nêu trên.

Nghị quyết cũng quy định xác định cơ quan chủ quản, thẩm quyền quyết định đầu tư và phân định trách nhiệm giữa Ủy ban và các bộ; tổ chức thực hiện, hiệu lực thi hành và xử lý chuyển tiếp…

Trước đó, “siêu” Ủy ban cho biết, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án chuyển tiếp từ các bộ về Ủy ban khiến không ít dự án đầu tư lớn đang đình trệ.