(BĐT) - UBND TP. Đà Nẵng đã có Tờ trình HĐND Thành phố về hủy bỏ chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, cải tạo đường Hòa Phong - Hòa Tiến (ADB5).

Theo UBND TP. Đà Nẵng, Dự án Nâng cấp, cải tạo đường Hòa Phong - Hòa Tiến (ADB5) được HĐND Thành phố quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 291/NQ-HĐND ngày 13/3/2020 với tổng mức đầu tư 286,807 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố, dự án nhóm B, công trình giao thông cấp II. Dự án được HĐND TP. Đà Nẵng quyết định chủ trương đầu tư trước thời điểm Thành phố được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung tại Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021.

Đến nay, qua kiểm tra, rà soát ý kiến của các đơn vị liên quan thì Dự án không thể hiện trong quy hoạch chung điều chỉnh TP. Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, hiện nay quy hoạch điều chỉnh phân khu và quy hoạch hạ tầng kỹ thuật chuyên ngành chưa được UBND Thành phố phê duyệt nên không có cơ sở để triển khai quy hoạch chi tiết và triển khai các bước tiếp theo.

Do vậy, UBND TP. Đà Nẵng trình HĐND Thành phố xem xét, hủy bỏ chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, cải tạo đường Hòa Phong - Hòa Tiến (ADB5) đã được HĐND quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 291/NQ-HĐND ngày 13/3/2020.