(BĐT) - Thảo luận tại hội trường về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), nhiều đại biểu Quốc hội nhất trí cho phép sử dụng 2.500 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 để cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý đến ngày 31/12/2018 cho VDB. Đồng thời đề nghị đưa nội dung này vào Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Số cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam còn thiếu đến ngày 31/12/2018 là 7.225 tỷ đồng. Ảnh: Trọng nhân

Số cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam còn thiếu đến ngày 31/12/2018 là 7.225 tỷ đồng. Ảnh: Trọng nhân

Ngày 11/11/2020, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trình bày Tờ trình về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 cho VDB. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nêu rõ, Chính phủ đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung giao kế hoạch đầu tư trung hạn cho VDB. Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV đã xem xét, quyết định việc sử dụng 2.500 tỷ đồng trong tổng số 9.015 tỷ đồng dự kiến cấp vốn điều lệ cho VDB để thanh toán phần còn thiếu cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý đến ngày 31/12/2018 cho ngân hàng này.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 31/7/2019 phê duyệt “Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của VDB giai đoạn 2019 - 2021”. Theo Đề án, ngân sách nhà nước sẽ không cấp vốn điều lệ cho VDB nhưng phải bố trí để thanh toán phần ngân sách nhà nước còn bố trí thiếu cho nhiệm vụ cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý của VDB đến ngày 31/12/2018.

Trình bày Báo cáo thẩm tra về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 cho VDB, ông Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội cho biết, đa số ý kiến trong Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đều nhất trí với đề xuất của Chính phủ trình Quốc hội cho phép sử dụng 2.500 tỷ đồng để cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý cho VDB; đồng thời, đề nghị việc thanh toán phải căn cứ vào số liệu được Kiểm toán Nhà nước xác nhận. Chính phủ đã rà soát, báo cáo số phải thanh toán, số đã bố trí trong kế hoạch vốn đầu tư, số còn thiếu trong kế hoạch vốn đầu tư và nguồn lực thực hiện, trình Quốc hội xem xét, quyết định. Việc thanh toán số vốn thuộc trách nhiệm của ngân sách trung ương. Về nguồn lực, trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, Chính phủ đã bố trí 2.500 tỷ đồng cho VDB nên đề xuất của Chính phủ không làm tăng bội chi ngân sách nhà nước.

Ông Hải cho biết thêm, trong quá trình thẩm tra cũng còn một số ý kiến khác nhau, có ý kiến đề nghị bố trí để thanh toán dứt điểm số tiền ngân sách nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất, phí quản lý còn thiếu đến ngày 31/12/2018 đối với VDB là 7.225 tỷ đồng. Có ý kiến cho rằng, VDB trong nhiều năm qua hoạt động chưa hiệu quả, đề nghị trước khi bố trí vốn cho VDB cần xem xét, đánh giá lại tính hiệu quả trong hoạt động và mô hình tổ chức của VDB trong bối cảnh hiện nay, bảo đảm tính hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí trong sử dụng nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, theo kết luận của Bộ Chính trị về các giải pháp cơ cấu lại VDB, từ nay đến năm 2021 tập trung cơ cấu lại toàn diện về tổ chức, bộ máy, biên chế, quản trị, cơ chế hoạt động, tình hình tài chính; xử lý quyết liệt nợ xấu của VDB. Về việc cơ cấu lại tài chính, VDB thực hiện bán, thanh lý một số tài sản cơ sở nhà đất không còn nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả theo quy định của pháp luật để bổ sung vốn điều lệ. Thanh toán dứt điểm số vốn ngân sách nhà nước còn bố trí thiếu cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý của VDB đến ngày 31/12/2018 theo quy định của pháp luật để đảm bảo thanh khoản và an toàn hoạt động của VDB.

Trả lời chất vấn của đại biểu Tạ Văn Hạ (tỉnh Bạc Liêu), Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, trên cơ sở rà soát tính toán các khoản phải cấp bù cho VDB, tổng số vốn cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý ngân sách trung ương còn thiếu đến hết năm 2016 là 12.894 tỷ đồng; số cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý phát sinh trong năm 2017 và năm 2018 là 7.001 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/12/2018, ngân sách trung ương phải cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý cho VDB là 19.895 tỷ đồng. Ngân sách trung ương đã bố trí trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 để thanh toán cho VDB là 12.670 tỷ đồng. Do đó, số cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý cho VDB còn thiếu đến ngày 31/12/2018 là 7.225 tỷ đồng. Hiện nay mới cân đối thêm được 2.500 tỷ đồng đã được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 để thanh toán cho VDB. Vì vậy, Chính phủ trình Quốc hội cho phép sử dụng 2.500 tỷ đồng trong tổng số 9.015 tỷ đồng dự kiến cấp vốn điều lệ cho VDB để thanh toán phần còn thiếu cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý đến ngày 31/12/2018 cho VDB. Phần cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý cho VDB còn thiếu là 4.725 tỷ đồng sẽ được cân đối tiếp trong giai đoạn 2021 - 2025.