(BĐT) - Theo Tổng cục Thống kê, tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm đạt không cao so với kế hoạch năm 2020.
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 2/2020 ước đạt 18,1 nghìn tỷ đồng, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Lê Tiên

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 2/2020 ước đạt 18,1 nghìn tỷ đồng, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Lê Tiên

Cụ thể, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 2/2020 ước đạt 18,1 nghìn tỷ đồng, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 2 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 36,9 nghìn tỷ đồng, bằng 8,3% kế hoạch năm và tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, 2 tháng vốn trung ương quản lý thực hiện đạt 5 nghìn tỷ đồng, bằng 7,2% kế hoạch năm và tăng 21,1% so với cùng kỳ năm trước. Một số bộ có vốn thực hiện tăng so với cùng kỳ năm 2019, như Bộ Giao thông vận tải đạt 944 tỷ đồng, tăng 8,3%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 281 tỷ đồng, tăng 27,3%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 191 tỷ đồng, tăng 83,1%... Ngược lại, Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ vốn thực hiện giảm lần lượt 2,3%, 7,7%, 22,4% so với cùng kỳ năm trước.

Về vốn địa phương quản lý, 2 tháng thực hiện đạt 31,9 nghìn tỷ đồng, bằng 8,5% kế hoạch năm và tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2019. Một số địa phương có số thực hiện lớn là Hà Nội đạt 4.266 tỷ đồng, bằng 9,4% kế hoạch năm và tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước; Thanh Hóa 1.149 tỷ đồng, bằng 11,2% và tăng 7%; Bà Rịa - Vũng Tàu 1.134 tỷ đồng, bằng 11,7% và tăng 15,1%…

Về số liệu giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, theo Bộ Tài chính đến 29/2/2020 ước đạt 34.749 tỷ đồng. Như vậy, so với số liệu vốn đầu tư thực hiện 2 tháng là 36,9 nghìn tỷ đồng thì vẫn còn một lượng vốn nhất định đã thực hiện nhưng chưa giải ngân.