(BĐT) - Theo báo cáo tài chính quý I/2018 của Công ty CP Viglacera Tiên Sơn, doanh thu thuần đạt 207 tỷ đồng, tăng 16,3% so với quý I/2017. 
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng tới 21% (từ 152,7 tỷ đồng lên 185,6 tỷ đồng) làm cho lợi nhuận gộp giảm 17% (từ 26 tỷ đồng xuống 21,6 tỷ đồng).

Đáng chú ý, chi phí tài chính tăng tới 52% lên 16 tỷ đồng, các chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm không đáng kể so với cùng kỳ 2017, làm cho lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Viglacera âm 0,2 tỷ đồng, cùng kỳ 2017 đạt 8,2 tỷ đồng. Kết quả lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 0,086 tỷ đồng (nhờ khoản lợi nhuận khác 0,3 tỷ đồng), bằng 1% so với con số 8,5 tỷ đồng cùng kỳ 2017.

Tại thời điểm cuối quý I/2018, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Viglacera Tiên Sơn đạt gần 697,5 tỷ đồng, tăng 8 tỷ đồng (tương đương 1,2%) so với thời điểm đầu năm 2018.