(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty 91 đôn đốc báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019.
Việc gửi báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu cần thực hiện đồng thời theo 2 hình thức: bằng văn bản và gửi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Việc gửi báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu cần thực hiện đồng thời theo 2 hình thức: bằng văn bản và gửi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 84 Luật Đấu thầu, Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 8936/BKHĐT-QLĐT ngày 28/11/2019 đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019. Thời hạn gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 1/2/2020.

Tuy nhiên, tính đến ngày 5/2/2020 vẫn còn nhiều cơ quan, đơn vị chưa gửi báo cáo đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc đã gửi báo cáo nhưng chưa đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu. Theo yêu cầu tại Công văn số 8936/BKHĐT-QLĐT, báo cáo cần thực hiện đồng thời theo 2 hình thức: bằng văn bản và gửi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn. Một số đơn vị gửi báo cáo có sự sai lệch số liệu giữa bản gửi theo đường công văn và số liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan, đơn vị chưa gửi báo cáo hoặc đã gửi báo cáo nhưng chưa đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu khẩn trương hoàn thành, gửi báo cáo theo 2 hình thức nêu trên về Bộ theo nội dung hướng dẫn tại Công văn số 8936/BKHĐT-QLĐT trước ngày 14/2/2020 để kịp tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.