Gần 95% tiền gửi ngân hàng của VAMC là tiền thu hồi và xử lý các khoản nợ mua bằng trái phiếu đặc biệt.

Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2017. Tổng tài sản của công ty xấp xỉ 204.000 tỷ đồng, giảm 5.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó, nợ mua bằng trái phiếu đặc biệt chiếm tỷ lệ áp đảo với gần 90%.

Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng tính đến cuối năm gần 17.990 tỷ đồng, tăng 3.800 tỷ đồng. Phần lớn trong số này là tiền thu hồi và xử lý các khoản nợ được gửi tại tài khoản phong tỏa của các tổ chức tín dụng.

Bên cạnh đó, công ty còn khoảng 680 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn tại Agribank, BIDV, SCB… và mang về doanh thu tài chính hơn 21 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh của VAMC có dấu hiệu khởi sắc rõ nét từ khi Nghị quyết 42 về thí điểm xử lý nợ xấu có hiệu lực vào giữa năm ngoái. Công ty đã mua 32.377 tỷ đồng nợ thanh toán bằng trái phiếu đặc biệt và hoàn thành vừa đủ kế hoạch được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt đầu năm. Nhờ đó, doanh thu hoạt động này tăng gần 28% so với năm trước, lên 58 tỷ đồng.

VAMC còn ký hợp đồng với năm tổ chức tín dụng để mua nợ theo giá thị trường là 3.140 tỷ đồng đối với sáu khách hàng. Đây là năm đầu tiên công ty ghi nhận doanh thu và lợi nhuận thuần từ mua nợ theo hình thức mới, lần lượt đạt 2.618 tỷ đồng và 10 tỷ đồng.

Theo số liệu của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, năm 2017, hệ thống tổ chức tín dụng đã xử lý khoảng 70.000 tỷ đồng nợ xấu, tăng 40% so với năm trước. Trong đó, có 54% nợ thu từ khách hàng, 42,3 sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng và 2,3% phát mãi tài sản.

VAMC được thành lập giữa năm 2013, là công ty do Nhà nước làm chủ sở hữu 100% vốn điều lệ. Công ty vừa hoàn tất việc tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh chính là mua nợ xấu của các tổ chức tín dụng, thu hồi và xử lý nợ, tài sản đảm bảo.

Theo Vnexpress