Từ ngày 15/8, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có 5 trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên. Số trường hợp này tăng thêm 1 so với quy định trước đây.
Trường hợp nào được tính vào thời gian xét nâng bậc lương thường xuyên? ảnh 1