(BĐT) - Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có công văn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, các hiệp hội doanh nghiệp, ngành nghề về việc triển khai hỗ trợ tài chính đối với DNNVV.
Lãi suất cho vay ngắn hạn tại Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là 4,16%/năm, lãi suất cho vay trung và dài hạn là 6,0%/năm. Ảnh: Nhã Chi

Lãi suất cho vay ngắn hạn tại Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là 4,16%/năm, lãi suất cho vay trung và dài hạn là 6,0%/năm. Ảnh: Nhã Chi

Để tăng cường nguồn lực và tạo điều kiện cho DNNVV có cơ hội tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ, Quỹ Phát triển DNNVV đề nghị các cơ quan, hiệp hội doanh nghiệp, ngành nghề phổ biến chương trình, nội dung tới các DNNVV thuộc đối tượng hỗ trợ của Quỹ trên địa bàn, trong hiệp hội; giới thiệu DNNVV đáp ứng các điều kiện vay vốn...

DNNVV khởi nghiệp sáng tạo và DNNVV tham gia chuỗi giá trị được vay vốn của Quỹ khi đáp ứng được các điều kiện: có dự án, phương án sản xuất kinh (SXKD) doanh khả thi; đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tham gia dự án; đáp ứng các quy định về đảm bảo tiền vay, quy định pháp luật có liên quan.

Ngoài các điều kiện về vốn và pháp lý như DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, các DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị được vay vốn của Quỹ còn phải đáp ứng các điều kiện: có dự án, phương án SXKD khả thi nằm trong khu vực địa lý của cụm liên kết ngành và có hợp đồng hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp khác trong cụm liên kết ngành hoặc cùng xây dựng, sử dụng thương hiệu vùng.

Lãi suất cho vay gián tiếp của Quỹ đối với DNNVV cố định trong suốt thời hạn vay vốn, lãi suất cho vay ngắn hạn là 4,16%/năm, lãi suất cho vay trung và dài hạn là 6,0%/năm.