Ngày 18/12, Thanh tra TP.HCM đã thông báo kết luận thanh tra về trách nhiệm của Chủ tịch UBND Quận 5 trong việc chấp hành pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn, thời kỳ 2018 - 2020.

Theo Thanh tra TP.HCM, Quận 5 đã có phương án sắp xếp lại đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước, nhưng xử lý, chỉ đạo còn chưa kiên quyết, thiếu tính chủ động, chưa kịp thời. UBND Quận 5 chưa theo dõi, đôn đốc các đơn vị trong việc lập, điều chỉnh, phê duyệt đề án, dẫn đến việc khai thác nhà, đất công không hiệu quả. Việc các đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng nhà, đất công được giao vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết nhưng không lập đề án, hoặc đề án chưa được duyệt đã tổ chức thực hiện là chưa đúng quy định pháp luật.

Thanh tra TP.HCM xác định trách nhiệm thuộc Phòng Tài chính - Kế hoạch, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 5, chủ tịch UBND các phường nơi có nhà, đất công, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập được giao sử dụng nhà, đất công. Chủ tịch UBND Quận 5 chịu trách nhiệm với vai trò là người đứng đầu, người được giao quản lý nhà, đất công.

Ngoài ra, Sở Tài chính TP.HCM cần rút kinh nghiệm trong việc chậm có ý kiến thẩm định, phê duyệt đối với các đề án do UBND Quận 5 trình, cũng như chưa thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho UBND TP.HCM trong việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ hoạt động cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước khi quy định pháp luật thay đổi.

Trước những vi phạm, thiếu sót nêu trên, UBND TP.HCM yêu cầu Chủ tịch UBND Quận 5 chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân, đơn vị liên quan đến những hạn chế, thiếu sót trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác quản lý sử dụng nhà, đất công. Chủ tịch UBND Quận 5 cần chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng nhà, đất, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước.

UBND TP.HCM yêu cầu Quận 5 xem xét xử lý, giải quyết dứt điểm 25 địa chỉ nhà, đất công sử dụng không đúng phương án; khẩn trương sắp xếp lại, xử lý đối với 86 địa chỉ nhà, đất công theo phương án đã được phê duyệt… Đồng thời, kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của số tiền cho thuê lại một phần nhà, đất công của 31 đơn vị sự nghiệp công lập, xử lý các khoản chi không đúng mục đích, không đúng đối tượng, thu hồi nộp ngân sách nhà nước.

UBND TP.HCM cũng giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM và Thanh tra TP.HCM kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Chủ tịch UBND Quận 5 và Giám đốc Sở Tài chính thời kỳ có liên quan.

Theo Thanh niên