(BĐT) - Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP.HCM đang xây dựng Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Thành phố. Việc cung ứng dịch vụ vận chuyển, trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt phải tuân thủ Quy trình kỹ thuật thu gom, vận chuyển, vận hành trạm trung chuyển do Sở TN&MT ban hành. 

Về quản lý cung ứng dịch vụ vận chuyển, trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt, Sở TN&MT TP.HCM cho biết, sẽ tổ chức xây dựng và ban hành lộ trình vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt để làm cơ sở đặt hàng, đấu thầu lựa chọn đơn vị cung ứng dịch vụ theo quy định. Đồng thời, TP.HCM sẽ tiến hành tổ chức thực hiện đặt hàng, đấu thầu chọn đơn vị cung ứng dịch vụ vận chuyển theo quy định hiện hành.

TP.HCM cũng sẽ phân cấp cho các UBND quận, huyện căn cứ đặc điểm, nhu cầu địa phương để xác định sự cần thiết và phê duyệt khối lượng công việc liên quan đến công tác quét, thu gom chất thải rắn đường phố làm cơ sở đặt hàng, đấu thầu lựa chọn đơn vị cung ứng dịch vụ này.