(BĐT) - UBND TP.HCM cho biết, Thành phố đang triển khai thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp (DN) 100% vốn nhà nước theo kế hoạch đã đề ra trong năm 2016 cho 10 DN. UBND TP.HCM đã thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa cho 10/10 DN, chọn đơn vị tư vấn cho 2/10 DN.

Song song với việc cổ phần hóa nói trên, UBND TP.HCM tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện sắp xếp tổ chức lại 15 DN từ năm 2015 chuyển sang. Trong 15 DN này sẽ tuyên bố phá sản 6 DN, tuyên bố giải thể 5 DN, sáp nhập 2 DN, bán 2 DN và 1 DN được sắp xếp ở hình thức khác.

Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng đang triển khai lập đề án, phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới hoạt động của Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn, Công ty Bò sữa Thành phố và Công ty Cây trồng Thành phố.

Đặc biệt, Thành phố đang rà soát, đánh giá 362 đơn vị sự nghiệp để thực hiện việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong 362 đơn vị sự nghiệp đó, có 57 đơn vị sự nghiệp công lập loại 1 (tự chủ toàn bộ) và 305 đơn vị sự nghiệp không tự chủ toàn bộ.

Vẫn theo UBND TP.HCM, trong 3 tháng đầu năm 2016, tình hình hoạt động của các DN nhà nước trực thuộc Thành phố đã đạt tổng doanh thu ước thực hiện là 16.544,86 tỷ đồng; lợi nhuận ước thực hiện là 2.018,23 tỷ đồng; tổng phát sinh phải nộp ngân sách 1.699,83 tỷ đồng.