(BĐT) - Theo thống kê, TP.HCM hiện có hơn 241.000 hộ kinh doanh cá thể, trong đó có tới trên 14.000 hộ kinh doanh cá thể có giao dịch rất lớn và số lao động đông. 

Lãnh đạo Thành phố cho rằng, nếu chuyển số hộ cá thể này thành doanh nghiệp (DN) sẽ có lợi thế rất lớn về giao dịch hợp đồng, đồng thời góp phần tăng số lượng DN của Thành phố.

Hiện nay, TP.HCM đang có 2 phương thức chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể lên DN bao gồm vừa vận động và vừa bắt buộc; trong đó, trường hợp bắt buộc là các hộ kinh doanh cá thể có từ 10 lao động trở lên. Nhằm hỗ trợ việc chuyển đổi, TP.HCM đang có các chương trình hỗ trợ chuyển đổi cho các hộ cá thể lên DN một cách thuận lợi.