(BĐT) - UBND TP.HCM vừa có kiến nghị gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao năng lực quản lý và hiệu quả trong công tác đấu thầu.
TP.HCM đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả đấu thầu

Theo đó, TP.HCM cho biết, địa phương cần thường xuyên tổ chức các hoạt động đào tạo, tập huấn, hội thảo, trao đổi kinh nghiệm sâu rộng cho các cơ quan quản lý, chủ đầu tư để quán triệt các quy định hiện hành của pháp luật về đấu thầu. TP.HCM đặc biệt lưu ý đến các giải pháp nâng cao năng lực thực hiện các quy trình, thủ tục thực hiện đăng tải thông tin và tổ chức đấu thầu qua mạng; thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, hướng dẫn và tạo điều kiện cho các nhà thầu đăng ký thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để tăng thêm tính cạnh tranh trong đấu thầu. Đồng thời, TP.HCM đề xuất cần những hướng dẫn tháo gỡ khó khăn khi đấu thầu các gói thầu xây lắp có giá trị không quá 5 tỷ đồng nhưng có quy mô phức tạp, sử dụng công nghệ mới và ưu tiên cho doanh nghiệp nhỏ...

Ngoài ra, Bộ cần nghiên cứu điều chỉnh các quy định về đấu thầu nhằm hài hòa thủ tục giữa quy định của Việt Nam và các nhà tài trợ để TP.HCM có thể áp dụng. TP.HCM cũng mong muốn đơn giản hóa quy trình, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư; hướng dẫn về “gói thầu, dự án xuất hiện các điều kiện đặc thù, riêng biệt” và “Dự án đầu tư sử dụng các khu đất, quỹ đất có giá trị thương mại cao”.

UBND Thành phố cũng kiến nghị phân cấp cho Thành phố xem xét áp dụng cơ chế lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt đối với các dự án thuộc lĩnh vực y tế có ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, đời sống, sức khỏe, an sinh của người dân.