(BĐT) -  UBND TP.HCM vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố về việc tiếp tục tăng cường công tác đấu thầu qua mạng, đảm bảo đạt chỉ tiêu lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng giai đoạn 2022 - 2025.

Theo đó, UBND TP.HCM đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 70% các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu. Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng toàn bộ (100%) gói thầu sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập. Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng toàn bộ (100%) gói thầu mua sắm tập trung.

UBND TP.HCM cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện đấu thầu qua mạng cả năm gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT). Đối với các cơ quan, đơn vị không gửi báo cáo, không đạt tỷ lệ đấu thầu qua mạng theo quy định, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố.

Sở KH&ĐT Thành phố được giao theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong công tác triển khai đấu thầu qua mạng. Đề xuất biện pháp xử lý đối với trường hợp cơ quan, đơn vị không đạt tỷ lệ đấu thầu qua mạng hàng năm trong giai đoạn 2022 - 2025.