(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương đề nghị tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 (NQ01).

Bộ KH&ĐT đề nghị các đơn vị báo cáo các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, trong đó có đánh giá các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Ảnh: Lê Tiên

Bộ KH&ĐT đề nghị các đơn vị báo cáo các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, trong đó có đánh giá các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Ảnh: Lê Tiên

Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, địa phương rà soát, báo cáo đầy đủ các nhiệm vụ được giao tại NQ01. Trong đó có đánh giá các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch phát triển KTXH năm 2020; tình hình thực hiện một số chỉ tiêu cụ thể cho các ngành, lĩnh vực năm 2020; tình hình thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được giao tại NQ01…

Bộ KH&ĐT đề nghị các đơn vị gửi báo cáo đánh giá về Văn phòng Chính phủ và Bộ KH&ĐT trước ngày 20/11/2020.

NQ01 đã đề ra nhiều giải pháp để tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng đồng bộ, hiện đại, hội nhập, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo và phát triển; tổ chức thi hành pháp luật nghiêm minh; củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững. Đồng thời, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh một cách thực chất, hiệu quả hơn… và nhiều nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu khác để phát huy tối đa các mặt tích cực, kết quả đạt được trong hăm 2019 và từ đầu nhiệm kỳ, khẩn trương khắc phục hiệu quả các hạn chế, bất cập của nền kinh tế.