(BĐT) - Ngày 16/3/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 371/QĐ-BXD về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty Xi măng Việt Nam (trước đây là Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam).
Tổng công ty Xi măng Việt Nam sẽ được bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Tổng công ty Xi măng Việt Nam sẽ được bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Theo đó, Tổng công ty Xi măng Việt Nam sẽ được bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, gồm: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ.

Tổng công ty cũng được bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh có liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính gồm thoát nước và xử lý nước thải; hoạt động thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải; tái chế phế liệu.