Tổng công ty Thăng Long là doanh nghiệp được thành lập từ năm 1973, là đơn vị xây dựng Cầu Thăng Long, cây cầu lớn nhất thời bấy giờ.
Tổng công ty Thăng Long đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết lên HNX

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội vừa thông báo đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán của Tổng công ty Thăng Long – CTCP (THANGLONG). Theo đó Tổng công ty Thăng Long đăng ký niêm yết 41.908.000 cổ phiếu tương ứng với vốn điều lệ của Tổng công ty 419,08 tỷ đồng.

Tổng công ty Thăng Long là doanh nghiệp được thành lập từ năm 1973, là đơn vị xây dựng cầu đường hàng đầu của Việt Nam. Cầu Thăng Long, cây cầu lớn nhất thời bấy giờ, là công trình đầu tiên của Tổng công ty, xây dựng từ năm 1973-1985.

Tháng 5/2014, Tổng công ty Thăng Long đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất và chính thức chuyển sang hoạt động theo hình thức Tổng công ty cổ phần. Tổng công ty hoạt động chính trong các lĩnh vực xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; xây dựng các công trình dân dụng khác.

Riêng từ 28/5/2014 (thời điểm cổ phần hóa) đến hết năm 2014, doanh thu Tổng công ty đạt gần 1.670 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 26,9 tỷ đồng. Sang năm 2015, doanh thu thuần cả năm đạt 2.416 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thu về hơn 85 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2016, Tổng công ty Thăng Long đạt 2.144 tỷ đồng doanh thu, giảm 11% so với doanh thu đạt được năm 2015. Lợi nhuận sau thuế đạt trên 66,3 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ 64,2 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2016, tổng cộng tài sản công ty đạt 1.780 tỷ đồng, giảm 190 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm 2016. Vốn chủ sở hữu gần 585 tỷ đồng, trong đó vốn góp chủ sở hữu 419,08 tỷ đồng. Công ty cũng còn hơn 52,6 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và gần 18 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm còn hơn 78,5 tỷ đồng.

Theo CAFEF