(BĐT) - Theo thống kê của Bộ Tư pháp, trong năm 2016, cơ quan này đã cấp mới và cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá viên cho 285 trường hợp, thu hồi 8 trường hợp...
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Cả nước hiện có 426 tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp (tăng 56 tổ chức so với năm 2015), với 949 đấu giá viên đang hành nghề (giảm 526 đấu giá viên so với năm 2015).

Cũng trong năm 2016, các tổ chức bán đấu giá ở các địa phương đã tổ chức đấu giá thành công 21.768 cuộc (tăng 15,65% so với năm 2015), nộp ngân sách hơn 697 tỷ đồng (tăng 328 tỷ đồng so với năm 2015).

Đánh giá về những khó khăn, hạn chế trong lĩnh vực này, Bộ Tư pháp cho biết, quản lý nhà nước về lĩnh vực bán đấu giá tài sản ở một số địa phương còn chưa bao quát, chưa nắm bắt kịp thời những tiêu cực, bức xúc trong lĩnh vực này. Còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Thông tư số 02/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 48/2012/TT-BTC hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, gây ách tắc công việc tại nhiều địa phương; nhiều tổ chức bán đấu giá tài sản vi phạm quy trình bán đấu giá tài sản.

Liên quan đến lĩnh vực này, năm 2017, Bộ Tư pháp dự kiến tập trung xây dựng, hoàn thiện và trình Chính phủ Nghị định hướng dẫn Luật Đấu giá tài sản; tập trung triển khai thi hành có hiệu quả các quy định của Luật Đấu giá tài sản; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, trong đó chú trọng công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực bán đấu giá tài sản.